Privacy

Website privacybeleid

Seiko Benelux en Seiko Watch Corporation bieden online bronnen met productgerelateerde informatie en diensten, alsmede bedrijfsnieuws, werkgelegenheid en andere informatie met betrekking tot ons bedrijf.

De bescherming van persoonsgegevens, en ook de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming, is belangrijk voor onze organisatie en gelieerde ondernemingen. We streven ernaar de privacy van onze consumenten, zakelijke contacten en werknemers te waarborgen wanneer we gegevens over hen verwerken.

Dit beleid is alleen van toepassing op persoonsgegevens die zijn verzameld via onze websites die worden beheerd door SEIKO of door derden die voor en namens ons optreden als gegevensverwerkers, en die verder worden verwerkt voor de hierin gespecificeerde doeleinden. Dit beleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die zijn verzameld via offline bronnen en communicatiemiddelen. Dit beleid is ook niet van toepassing op online bronnen van derden waarnaar onze websites kunnen linken, aangezien we geen controle hebben over de inhoud of de privacypraktijken van dergelijke bronnen.

Als u vragen heeft over dit beleid of onze praktijk van verzamelen, gebruiken en vrijgeven van gegevens, neem dan contact met ons op.

Zoals vermeld in dit beleid, betekenen verwijzingen naar "ons", "wij", "onze" en "SEIKO" in het algemeen Seiko Benelux en Seiko Watch Corporation (dit kunnen gelieerde ondernemingen van SEIKO zijn, afhankelijk van de context).

Wie zijn wij?

Seiko Benelux, gevestigd aan de Daniel Pichotstraat 17-31, 3115 JB Schiedam (Nederland), en Seiko Watch Corporation, gevestigd te 26-1, Ginza 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8118, Japan, treden op als gegevensbeheerder en verwerken uw persoonsgegevens die via onze websites zijn verzameld.

Verzameling van uw persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens online via onze websites. Gebruikers hebben toegang tot veel delen van onze websites zonder persoonsgegevens te hoeven verstrekken. Als u contact met ons opneemt en ervoor kiest uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, te verstrekken door formulieren of gegevensvelden op onze websites in te vullen en met ons te corresponderen, zullen wij die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen we automatisch informatie over uw computer of ander elektronisch apparaat, waaronder uw IP-adres (Internet Protocol), datum en tijd van uw verzoek en informatie die wordt verstrekt door trackingtechnologieën, zoals cookies (Google-Analytics).

Voor meer details over cookies verwijzen wij u naar ons Privacybeleid https://seiko.nl/privacy

Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor zover toegestaan of vereist onder de toepasselijke wetgeving, voor de volgende doeleinden:

 

 • om (i) de producten en diensten van SEIKO aan u te verkopen, (ii) u te factureren voor de producten en diensten van SEIKO die u heeft aangevraagd, (iii) de producten en diensten van SEIKO aan u te leveren, (iv) online lidmaatschapsdiensten te implementeren en (v) SEIKO's verplichtingen uit te voeren uit hoofde van een contract waarbij u een partij bent ("Performancedoeleinden")
 • om (i) u promotionele informatie te verstrekken over de producten en diensten van SEIKO, (ii) promotionele activiteiten (inclusief allerlei sweepstakes en lidmaatschapsdiensten) voor u uit te voeren, (iii) u uitnodigingen voor promotionele evenementen te sturen, (iv) u uit te nodigen voor enquêtes en marktonderzoeksactiviteiten, en (v) uw interesses te analyseren ter verbetering van de producten en diensten van SEIKO ("Marketingdoeleinden")
 • om te reageren op uw aanvraag ("Contactdoel")
 • om te voldoen aan onze rechten en deze af te dwingen, en om onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving na te komen

 

We verwerken uw persoonsgegevens voor performance-, marketing-en contactdoeleinden op grond van uw toestemming. Wanneer we uw meningen en foto's op onze website openbaar maken, zullen we alleen informatie plaatsen die passend is in het licht van dit beleid na verkrijgen van uw toestemming. We verwerken uw persoonsgegevens ook om onze rechten na te komen en af te dwingen, en om onze verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving na te leven.

U kunt ook weigeren uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u uw gegevens echter niet verstrekt, kan dit gevolgen hebben voor uw gebruik van de website of werken sommige functies op onze websites mogelijk niet volledig.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens zijn voor ons bestemd, maar kunnen onder bepaalde omstandigheden met derden worden gedeeld:

Ondernemingen gelieerd aan de SEIKO-groep: SEIKO kan uw persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen van de SEIKO-groep om de diensten en producten van SEIKO te verzorgen, klantondersteuning te bieden, betalingen te verwerken, geïnformeerd te zijn over uw voorkeuren, u informatie te sturen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn, plus andere activiteiten zoals beschreven in dit beleid.

Serviceproviders: We gebruiken andere bedrijven, agenten of opdrachtnemers om namens ons diensten te verlenen en ons te helpen bij het leveren van de SEIKO-diensten en -producten. We kunnen persoonsgegevens delen met de volgende categorieën serviceproviders:

 • SEIKO dealers
 • infrastructuur- en IT-serviceproviders, ook voor e-mailarchivering
 • marketing-, reclame- en communicatiebureaus
 • kredietinformatiebureaus
 • accountants en diverse adviseurs

Tijdens het verlenen van dergelijke diensten kunnen deze serviceproviders toegang hebben tot uw persoonsgegevens. We zullen onze serviceproviders echter alleen persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn om hun diensten uit te voeren, en we eisen van hen dat ze uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. We zullen er nauwgezet op toezien dat al onze serviceproviders uw persoonsgegevens veilig bewaren.

Derden toegestaan door de wet: Onder bepaalde omstandigheden kunnen we worden verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting (we kunnen bijvoorbeeld worden verplicht om persoonsgegevens bekend te maken aan de politie, regelgevende instanties, overheidsinstanties of aan gerechtelijke of administratieve instanties).

We kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden bekendmaken wanneer openbaarmaking zowel wettelijk toegestaan als noodzakelijk is om onze rechten, zaken van nationale veiligheid en wetshandhaving te beschermen en verdedigen, om onze contracten af te dwingen of om uw rechten of die van het publiek te beschermen.

Derden die verbonden zijn met bedrijfsoverdrachten: We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan derden in verband met een reorganisatie, herstructurering, fusie of overname of overdracht van activa, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt uw persoonsgegevens te behandelen op een wijze die in overeenstemming is met dit beleid.

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden.

Let wel dat onze websites van tijd tot tijd links kunnen bevatten van en naar de websites van onze zakelijke contacten of gelieerde ondernemingen. Houd er rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat we geen controle hebben over hoe ze omgaan met uw persoonsgegevens. U dient het privacybeleid van websites van derden te controleren voordat u persoonsgegevens aan hen verstrekt.

De overdracht van persoonsgegevens buiten uw land

Uw persoonsgegevens kunnen door gelieerde ondernemingen van de SEIKO-groep en onze serviceproviders worden overgedragen en verwerkt buiten het land waarin u zich bevindt. We zullen er alles aan doen wat redelijkerwijs nodig is om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke gegevensbeschermingswetten worden behandeld, alsmede, waar de Europese gegevensbeschermingswet wordt toegepast, door standaard contractuele clausules overeen te komen (of gelijkwaardige maatregelen) met de partij buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Bescherming van uw persoonsgegevens

We hebben ons strikt gehouden aan de regels voor omgang met persoonsgegevens, afhankelijk van de gevoeligheid ervan, en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens in ons bezit te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Dergelijke maatregelen omvatten administratieve, technische en fysieke beveiligingen, bijvoorbeeld door de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot alleen werknemers en geautoriseerde serviceproviders die dergelijke informatie nodig hebben voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven.

 

Klanten jonger dan 16 jaar moeten hun ouders informeren voor toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, dit beleid aan hun ouders tonen, de naam en contactgegevens van de ouders aan ons verstrekken en toestemming van hun ouders hebben voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving:

 • Toegang. U heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, waar dat het geval is, om toegang tot de persoonsgegevens te vragen. U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • Rectificatie. U heeft het recht om onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die wij over u verwerken te laten corrigeren.
 • Wissen. U heeft het recht te verzoeken dat we persoonsgegevens die we over u verwerken, verwijderen, behalve dat we hiertoe niet verplicht zijn als we dergelijke gegevens moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Beperking. U heeft het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken waar u van mening bent dat die gegevens onjuist zijn; waar onze verwerking onwettig is; of dat we dergelijke gegevens niet langer hoeven te verwerken voor een bepaald doel, tenzij we de gegevens niet kunnen verwijderen vanwege een wettelijke of andere verplichting of omdat u niet wilt dat we ze verwijderen.
 • Portabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die wij over u hebben, te verkrijgen in een gestructureerd, elektronisch formaat, en om dergelijke gegevens naar een andere gegevensbeheerder door te sturen, waar dit (1) persoonsgegevens zijn die u aan ons heeft verstrekt, en (2) als wij die persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een contract met u.
 • Bezwaar. Waar de wettelijke rechtvaardiging voor onze verwerking van uw persoonsgegevens in ons legitieme belang is, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking op grond van uw specifieke situatie. We zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of als we de gegevens moeten blijven verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.
 • Intrekking van toestemming. Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde kosteloos in te trekken. Dit geldt ook als u zich wilt afmelden voor marketingberichten.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op https://seiko.nl/contact

Wanneer de informatie die we hebben onvoldoende is om aan uw verzoek te voldoen, hebben we voor uw eigen privacy en veiligheid een identiteitsbewijs en eventueel aanvullende informatie nodig voordat we aan uw verzoek kunnen voldoen. We zullen proberen om alle gevraagde informatie te verstrekken of gevraagde wijzigingen aan te brengen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijke regelgevende instantie voor de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving als u van mening bent dat we de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens niet hebben nageleefd.

Als u gevestigd bent in de EER (of als het probleem waarover u een klacht wilt indienen zich elders in de EER heeft voorgedaan), vindt u hier een lijst met lokale gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER-landen:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Bewaartermijn persoonsgegevens

Over het algemeen bewaren we persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor het specifieke zakelijke doel of andere doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, en voor de duur van uw gebruik van onze websites. In sommige gevallen kunnen we worden verplicht om gegevens voor een langere periode te bewaren op basis van wet- of regelgeving die van toepassing is op ons bedrijf. Waar mogelijk streven we ernaar de informatie te anonimiseren of onnodige identificatiegegevens te verwijderen uit documenten die we mogelijk langer moeten bewaren dan de oorspronkelijke bewaartermijn. Zodra persoonsgegevens niet langer nodig zijn, verwijderen of anonimiseren we deze zo snel mogelijk.

Contactinformatie

https://seiko.nl/contact

Als u ervoor kiest om online een vraag in te dienen, verzamelen we uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mailadres, naam en adres, en gebruiken we die informatie om op uw vraag te reageren. Als u akkoord gaat met het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens, lees dan dit beleid, vink het toestemmingsvakje aan in het gedeelte "Online vragen" hieronder en klik op de knop. U kunt ons dan een e-mail sturen naar ons e-mailadres als u vragen heeft.

Let wel dat wij, afhankelijk van de aard van uw vraag, uw persoonsgegevens kunnen vrijgeven aan onze gelieerde werkmaatschappij die verantwoordelijk is voor de betreffende producten of advertenties, zodat het bedrijf op uw vraag kan reageren.

Seiko Benelux – Personal Information Inquiries

Telefonische aanvragen         +31-10-4009740

Beschikbaar 8: 30-17:00 (behalve zaterdag, zondag en feestdagen)

Update van dit beleid

Wij updaten dit beleid van tijd tot tijd. We behouden ons het recht voor om delen van dit beleid te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Als we besluiten dit beleid te wijzigen, plaatsen we een waarschuwing op de startpagina van deze website.

 

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 15 november 2021.